Skolereglement

Innhold

§ 1 Formål 2

§ 2 Virkeområde. 2

§ 3 Rettigheter. 2

§ 4 Plikter knyttet til orden. 2

§ 5 Bestemmelser knyttet til atferd. 3

§ 6 Fusk, forsøk på fusk og plagiat. 3

§ 7 Konsekvenser for elever som bryter bestemmelsene i ordensreglementet. 3

§ 8 Saksbehandling ved brudd på ordensreglementet. 4

 

 

Ordensreglementet skal bidra til et godt lærings- og arbeidsmiljø for alle i skolesamfunnet. Reglementet skal fremme god orden og atferd og gode arbeidsvaner, og slik legge til rette for god læring. Plaging, trusler, mobbing, vold eller annen krenkende atferd skal ikke forekomme i skolemiljøet.

Reglementet beskriver elevenes rettigheter og plikter. Det gir bestemmelser om orden og oppførsel, beskriver tiltak overfor elever som bryter bestemmelsene, og gir retningslinjer for framgangsmåten i slike saker. Reglementet skal danne grunnlag for vurdering i orden og atferd. I tillegg til ordensreglementet, gjelder opplæringsloven med forskrift. og forvaltningsloven.

 

Reglementet gjelder for alle elever ved Øvrebø videregående skole, og andre deltakere i opplæring i skolenes regi.

Reglementet gjelder på skolens område i skoletiden, på skoleveien, ved skolens elevtransport, og på skolens digitale og sosiale medier/plattformer. Reglementet gjelder også ved opplæringsformer og aktiviteter som gis under skolens ansvar og regi utenfor skolens område, så langt dette ikke er i strid med lokale regler.

Reglementets virkeområde utvides for mobbing og andre krenkelser som skjer utenfor skolens område, utenfor skoletiden, og i det digitale rom og på sms. Utvidelsen gjelder når handlingen har en klar tilknytning til skolemiljøet ved at handlingen er knyttet til skolesituasjonen eller setter sitt preg på den.

 

Du som er elev, har rett til

a) opplæring i samsvar med opplæringsloven med forskrift, fylkeskommunale vedtak og gjeldende læreplaner

b) et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, jf. oppll. § 9 A-2

c) å bli hørt i saker som gjelder deg

d) å ta opp brudd på disse rettighetene med skolen.

 

Du som er elev

a) møter forberedt, og har med deg det utstyret opplæringen krever

b) deltar aktivt i opplæringen

c) har ansiktet ditt fullt synlig

d) leverer pålagt arbeid til rett tid

e) møter presis. Det regnes som fravær hvis du kommer mer enn 15 minutter for sent til økter som varer 45 minutter, og 20 minutter for sent til timer som varer i 60 minutter eller mer

f) melder straks fra til skolen ved sykdom eller annet fravær

g) holder god orden og bidrar til at det er rent og ryddig.

 

 

Du som er elev

a) har ikke lov til å krenke medelever eller ansatte på skolen. Krenking betyr her plaging, trusler, mobbing, vold eller annen krenkende atferd.

b) gir straks beskjed til en ansatt på skolen dersom du er vitne til plaging, trusler, mobbing, vold eller annen krenkende atferd

c) laster ikke ned, og sprer ikke tekst eller bilder som oppfattes som krenkende

d) tar ikke bilder, film eller lydopptak av andre elever eller ansatte på skolen uten samtykke

e) forstyrrer ikke opplæringen

f) bruker mobiltelefon kun etter avtale med lærer

g) er ikke påvirket av rusmidler. Bruk eller oppbevaring av rusmidler er forbudt i skoletiden og ved arrangementer i skolens regi

h) har ikke med deg farlige gjenstander eller våpen på skolens område, og ved arrangementer i skolens regi, dersom dette ikke skal brukes i undervisningen

i) bruker ikke skolen til å fremme kommersielle, livssynsmessige, ideologiske eller politiske interesser, uten etter avtale med rektor

j) bruker ikke tobakk, snus eller e-sigaretter i skoletiden

k) behandler skolens og andre elevers eiendom og utstyr forsvarlig

l) følger verne- og sikkerhetsregler, og bruker arbeidstøy og verneutstyr som kreves i opplæringen.

 

Det regnes som fusk om du bruker eller har med deg hjelpemidler som ikke er tillatt brukt. Det regnes også som fusk om du hjelper eller kommuniserer med andre i en prøvesituasjon.

a) Fusk eller forsøk på fusk ved eksamen er ikke tillatt, og behandles etter reglene i forskrift til opplæringsloven

b) Fusk eller forsøk på fusk i formelle vurderingssituasjoner er ikke tillatt, og fører til at arbeidet ditt ikke vurderes. Fusk og forsøk på fusk inngår i vurderingsgrunnlaget ved fastsetting av atferdskarakteren.

c) Plagiat er å bruke andres tekster og arbeider, helt eller delvis, uten å oppgi kilden. Plagiat kan føre til at du får vist lite egen kompetanse, og prøven kan bli vurdert til lav måloppnåelse.

 

Skolen kan sette i verk tiltak hvis du bryter reglementet. Følgende tiltak kan benyttes:

a) Muntlig/skriftlig advarsel fra ansatt ved skolen.

b) Kontakt med hjemmet og involvering av foreldre/foresatte om du er under 18 år.

c) Nedsatt karakter i orden og/eller atferd, enten ved halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter.

d) Begrenset adgang til enkelte aktiviteter eller tjenester.

e) Midlertidig inndragning av gjenstander som kan forstyrre undervisningen.

f) Beslag av ulovlige gjenstander og rusmidler i skoletiden.

g) Ved skade og lignende på skolens og andre elevers eiendom, kan du bli pålagt å rengjøre og/eller reparere, evt. å betale erstatning.

h) Anmeldelse av mulige straffbare forhold.

Ved mobbing eller annen krenkende atferd skal skolen alltid iverksette forebyggende tiltak i tråd med skolens tiltaksplan mot mobbing.

Ved bruk av og / eller oppbevaring av rusmidler på skolen trer skolens beredskapsplan for rus inn.

Ved alvorlige eller gjentatte brudd på reglementet, kan konsekvensen bli bortvisning etter oppll. § 9 A-11:

i) Bortvisning fra ei undervisningsøkt, inntil to klokketimer, etter lærerens avgjørelse.

j) Bortvisning i inntil fem dager etter rektors avgjørelse (krever enkeltvedtak).

k) Ved særlig alvorlige og gjentatte overtredelser av ordensreglementet, kan fylkesdirektør for utdanning bortvise eleven for resten av skoleåret.

l) Midlertidig eller permanent skolebytte.

Bortvisning etter pkt. i og j blir registrert som fravær.

 

Før det blir tatt avgjørelser om tiltak ved brudd på reglementet, skal du ha mulighet til å forklare for den som skal ta avgjørelsen. Skolen skal sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. Avgjørelser treffes på et grunnlag som er forsvarlig ut fra regelbruddets art og alvorlighetsgrad. Skolen skal alltid vurdere mulighet for alternative tiltak.

Bortvisning for mer enn to klokketimer etter oppl. § 9A-11 er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Du som er elev har rett til å se dokumentene i saken, og kan klage på vedtaket. Du har rett til å få veiledning om rettighetene dine, og om framgangsmåten ved klage. Skolen og elevombudet kan hjelpe med dette. Klage på bortvisning leveres til skolen.